Regulamin wypożyczalni

Regulamin wypożyczalni

REGULAMIN WYNAJMU ŁODZI MOTOROWYCH NAUTICAL W SZCZECINIE

 1. Wypożyczalnia łodzi motorowych czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 11:00 – 20:00 oraz od piątku do niedzieli w godzinach 10:00 – 20:00. /sprzęt musi być zdany do godz. 20:00.
 2. Wypożyczany sprzęt jest własnością wypożyczalni Domu Żeglarskiego Mila Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie 70-655, Wyspa Grodzka 1 wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000446970, REGON: 321327511, NIP: 9552343642, o kapitale zakładowym w wysokości 15.000 złotych (opłaconym w całości).
 3. Podstawą wypożyczenia sprzętu jest rezerwacja dokonana poprzez stronę internetową. W wyjątkowych sytuacjach wypożyczenie sprzętu jest możliwe bez wcześniejszej rezerwacji, jednak uzależnione jest to od dostępności sprzętu.  Podczas dokonywania rezerwacji dokonywana jest wpłata za zakładany okres wypożyczenia sprzętu. Wniesiona opłata - w wypadku zawarcia umowy - staje się opłatą za wypożyczenie sprzętu,
 4. Wypożyczający może aż do czasu zawarcia umowy wypożyczenia odstąpić od rezerwacji z zastrzeżeniem pkt 5 i 6 niniejszego Regulaminu.
 5. W wypadku odstąpienia przez Wypożyczającego od rezerwacji na co najmniej 30 dni przed rozpoczęciem wypożyczenia – kwota wpłacona przy rezerwacji zostaje zwrócona na wskazany przez Wypożyczającego rachunek.
 6. W wypadku odstąpienia przez Wypożyczającego od rezerwacji w terminie krótszym niż 30 dni przed rozpoczęciem wypożyczenia opłata rezerwacyjna przepada na rzecz Dom Żeglarski Mila Spółka z o.o.
 7. W wypadku odmowy wypożyczenia Sprzętu przez Dom Żeglarski Mila Spółka z o.o., opłata rezerwacyjna zostaje zwrócona na wskazany przez Wypożyczającego rachunek, chyba, że odmowa wypożyczenia wynika z przyczyn leżących po stronie Wypożyczającego, w szczególności z powodu nie spełniania przez Wypożyczającego warunków niniejszego regulaminu (w takim wypadku wniesiona opłata rezerwacyjna przepada na rzecz Dom Żeglarski Mila Spółka z o.o.)
 8. Umowa zostaje zawarta w siedzibie Dom Żeglarski Mila Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
 9. Wypożyczający ma obowiązek zapoznania się treścią niniejszego regulaminu oraz do bezwzględnego jego przestrzegania.
 10. Sprzęt pływający mogą wypożyczać osoby, które:
  1. ukończyły 18 lat,
  2. potrafią pływać,
  3. nie są pod wpływem alkoholu lub środków odurzających,
  4. złożyły, opłaciły rezerwację poprzez stronę internetową (chyba, że do zawarcia umowy dochodzi z pominięciem systemu rezerwacji),
  5. okażą niezniszczony dokument z aktualnymi zdjęciem, obejmujący dane podane podczas rezerwacji,
  6. wpłacą kaucję ustaloną przez wypożyczalnię w kwocie 200 zł (zgodnie z cennikiem znajdującym się na stronie internetowej). Kaucja ta podlega zwrotowi w przypadku uiszczenia opłaty za wypożyczenie i dokonania zwrotu sprzętu w stanie nie pogorszonym. W przypadku zaginięcia lub uszkodzenia /zniszczenia sprzętu, zwrot kaucji uzależniony jest od uregulowania przez Wypożyczającego wartości sprzętu lub zapłaty kwoty odpowiadającej wysokości szkody. Wypożyczalnia może potrącić z kaucji wartość szkody spowodowanej przez Wypożyczającego, a także inne wierzytelności Domu Żeglarskiego Mila Sp. z o.o. wobec wypożyczającego.
 11. Minimalna ilość osób na sprzęcie to 2 osoby dorosłe, max 6 osób w tym max 4 dzieci w wieku 2-16lat.
 12. Wypożyczalnia zastrzega sobie możliwość odmowy wypożyczenia sprzętu bez podania przyczyny.
 13. Wypożyczający odbierając sprzęt powinien sprawdzić stan techniczny i kompletność wyposażenia w szczególności w środki ratunkowe. Odbiór i zdanie sprzętu potwierdzone jest pisemnym protokołem.
 14. Czas niezbędne na przekazanie i zdanie jednostki wlicza się w okres wynajmu. Z tego względu Wypożyczający powinien stawić się w miejscu wypożyczenia na co najmniej 15 minut przed rozpoczęciem terminu Wypożyczenia w celu dopełnienia wszystkich niezbędnych formalności i przejęcia sprzętu, a także co najmniej 5 minut przed końcem okresu wypożyczenia w celu zwrotnego zdania sprzętu.
 15. Ewentualne przekroczenie zadeklarowanego czasu wypożyczenia sprzętu upoważnia pracownika wypożyczalni do obciążenia wypożyczającego dodatkową opłatą według cennika wypożyczalni, przedłużenie czasu wypożyczenia prosimy zgłaszać co najmniej 30 min przed końcem obowiązującego wynajmu pod nr telefonu: +48 798 140 100
 16. Pracownik wypożyczalni może odmówić przedłużenia czasu wypożyczenia, jeżeli kolidować on będzie z terminem kolejnej rezerwacji sprzętu.
 17. Jeżeli po 3 godzinach od deklarowanego terminu zwrotu wypożyczający nie zwróci sprzętu ani nie powiadomi o przewidywanym terminie zwrotu, będzie to potraktowane jako kradzież i zostanie zgłoszone policji.
 18. Sprzęt powinien zostać zwrócony bez widocznych zabrudzeń, w stanie umożliwiającym płynne przekazanie sprzętu kolejnemu klientowi. Wypożyczający jest nadto zobowiązany do usunięcia we własnym zakresie wszelkich śmieci. W przypadku niespełnienia ww. obowiązków, w szczególności pozostawienia zabrudzeń takich jak rozlane płyny, resztki jedzenia, zabrudzenia kokpitu błotem, substancjami klejącymi i innymi, wymagającymi nakładu czasu lub użycia dedykowanych środków w celu usunięcia – Wypożyczalnia ma prawo potrącić z kaucji kwotę 100 zł za czyszczenie – zgodnie z cennikiem znajdującym się na stronie internetowej.
 19. Wypożyczalnia nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypadki i szkody, zarówno u wypożyczającego jak i osób trzecich, powstałe w czasie użytkowania sprzętu przez wypożyczającego. Wypożyczający zrzeka się wszelkich roszczeń wobec Wypożyczalni z tytułu wypadków, poniesionych szkód lub obrażeń powstałych w trakcie korzystania z wypożyczonego sprzętu.
 20. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia wypożyczonej jednostki w stopniu zagrażającym bezpieczeństwu własnemu oraz pasażerów, wypożyczający i inne osoby znajdujące się na jednostce zobowiązane są do niezwłocznego opuszczenia jej w sposób bezpieczny i powiadomienia o zaistniałym fakcie pracowników wypożyczalni tel: +48 798 140 100
 21. W przypadku utraty wypożyczonego sprzętu lub jego wyposażenia bądź osprzętu na skutek kradzieży lub zgubienia, wypożyczający jest zobowiązany do zwrotu równowartości kosztów odpowiadających wartości sprzętu oraz jego wyposażenia lub osprzętu, zgodnie z wyceną przedstawioną przez wypożyczalnię + opłata za czas wypożyczenia.
 22. Wypożyczający podpisując dokument przekazania sprzętu potwierdza, że otrzymał sprzęt pozbawiony wad, zgodnie ze specyfikacją i w dobrym stanie technicznym.
 23. Potwierdzeniem dla wypożyczającego prawidłowego zdania sprzętu jest otrzymanie potwierdzenia rozliczenia kaucji.
 24. Wypożyczającym sprzęt pływający zabrania się:
  1. kąpieli podczas pływania (w tym skoków ze sprzętu do wody),
  2. odstępowania wypożyczonego sprzętu pływającego osobom trzecim,
  3. zachowania zagrażającego bezpieczeństwu własnemu, pasażerów oraz osób trzecich,
  4. spożywania alkoholu oraz zażywania jakichkolwiek substancji odurzających w czasie dysponowania wypożyczonym sprzętem pływającym,
  5. wykorzystywania sprzętu pływającego niezgodnie z jego przeznaczeniem
  6. połowu ryb bez zgody wypożyczalni
  7. wprowadzania zwierząt na pokład jednostki bez zgody wypożyczalni
 25. Wypożyczający zobowiązuje się do:
  1. korzystania z wypożyczonego sprzętu oraz jego wyposażenia i osprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem oraz oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę, oraz że został odpowiednio poinstruowany na temat eksploatacji sprzętu,
  2. dbałości o sprzęt,
  3. niedokonywania żadnych napraw sprzętu,
  4. zwrócenia sprawnego technicznie wypożyczonego sprzętu w stanie niepogorszonym wraz z jego wyposażeniem i osprzętem,
  5. pokrycia ewentualnych kosztów naprawy uszkodzonego z własnej winy sprzętu lub jego wyposażenia bądź osprzętu.
  6. nieodstępowania wypożyczonego sprzętu osobom trzecim.
  7. przebywania na łodzi wyłącznie w kamizelkach ratunkowych/asekuracyjnych.
  8. Przestrzegania przepisów obowiązujących podczas uprawiania żeglugi turystycznej i sportowej,
  9. stosowania się do poleceń pracowników wypożyczalni i obsługi,
 26. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cennika przy imprezach masowych. W przypadku odbywania się imprez masowych cena za wynajęcie motorówek jest ustalana indywidualnie podczas kontaktu.
 27. Wszelkie reklamacje dotyczące funkcjonowania wypożyczalni mogą być zgłaszane w formie pisemnej na adres: Dom Żeglarski Mila Spółka z o.o. - ul. Grodzka 1, 70-655 Szczecin lub też poprzez adres email sklep@mila.szczecin.pl . Spółka udzieli odpowiedzi na reklamację, względnie - zwróci się o dodatkowe wyjaśnienia w przedmiocie reklamacji - w najkrótszym możliwym terminie, nie dłuższym niż 14 dni.
 28. Inne, nie ujęte w niniejszym regulaminie kwestie regulują stosowne akty prawa polskiego w szczególności ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny (Dz.U.1971 nr 27 poz.252 z późniejszymi zmianami).