Klauzula informacyjna RODO

Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (RODO) informuję, iż:

administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Dom Żeglarski Mila Spółka z o.o., 
ul. Wyspa Grodzka 1, 70-655 Szczecin (dalej jako „Dom Żeglarski Mila” lub "Administrator Danych Osobowych”).

Dane osobowe przetwarzane są przez przedsiębiorstwo KMJ Deweloper Spółka z o.o. w celu realizacji uprawnień i obowiązków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, w szczególności 
związanych ze sprze­dażą towa­rów i usług oraz orga­ni­zo­wa­niem rej­sów komer­cyj­nych i szko­le­nio­wych, szko­le­niami żeglar­skimi i moto­ro­wod­nymi, wypożyczaniem sprzętu.

Przetwarzanie danych jest realizowane na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust 1 lit a RODO), a także wtedy kiedy jest to niezbędne w celu przeprowadzenia czynności na żądanie osoby, której dane dotyczą zmierzających do rezerwacji sprzętu lub usługi, a w dalszej kolejności także umowy dotyczącej czarteru, udziału w rejsie, kursie, wypożyczeniu sprzętu i tym podobnych oraz 
w celu realizacji tych umów (art. 6 ust 1 lit b RODO).

W nie­któ­rych sytu­acjach, prze­twa­rza­nie danych wynika z uspra­wie­dli­wio­nych potrzeb przed­się­bior­stwa Dom Żeglar­ski Mila Spółka z o. o. takich jak zapew­nie­nie obsługi płat­ni­czej, win­dy­ka­cja należ­no­ści, archi­wi­za­cji danych w celu zapew­nie­nia roz­li­czal­no­ści i speł­nie­nia obo­wiąz­ków praw­nych, pod­trzy­ma­nie rela­cji z klien­tem, kon­trola jako­ści ofe­ro­wa­nych usług, pre­zen­to­wa­nie nie­zbęd­nych infor­ma­cji lub oferty, pro­wa­dze­nie new­slet­tera (art. 6 ust 1 lit f RODO). 

Prze­twa­rza­nie danych może być także konieczne ze względu na obo­wią­zek wypeł­nie­nia obo­wiąz­ków praw­nych, w tym obo­wiązku doty­czą­cego udoku­mentowania wyko­na­nia usługi poprzez wysta­wie­nie faktury VAT lub para­gonu (art. 6 ust 1 lit c RODO).

W uza­sad­nio­nych oko­licz­no­ściach dane oso­bowe klien­tów prze­ka­zy­wane są zaufa­nym part­ne­rom (podmio­tom prze­twa­rza­ją­cym), w szcze­gól­no­ści podmio­tom świad­czą­cym usługi księ­gowe, infor­ma­tyczne ubez­pie­cze­niowe, ope­ra­to­rom płat­no­ści. Dane prze­ka­zy­wane są tym podmio­tom na pod­sta­wie odręb­nych umów o powie­rze­niu prze­twa­rza­nia danych. Admi­ni­stra­tor może podej­mo­wać czyn­no­ści pole­ga­jące na zauto­ma­ty­zo­wa­nym podej­mo­wa­niu decy­zji, w tym pro­fi­lo­wa­niu w celu świad­cze­nia usług w ramach zawar­tej umowy oraz w celu pro­wa­dze­nia przez Admi­ni­stra­tora mar­ke­tingu bez­po­śred­niego. Dane klien­tów nie są prze­ka­zy­wane do pań­stwa trze­ciego lub orga­ni­za­cji mię­dzy­na­ro­do­wych.

Dane oso­bowe prze­twa­rzane są przez Admi­ni­stra­tora nie dłu­żej, niż jest to konieczne do wyko­na­nia zwią­za­nych z nimi czyn­no­ści okre­ślo­nych osob­nymi prze­pi­sami (np. o pro­wa­dze­niu rachun­ko­wo­ści) lub do czasu przedaw­nie­nia rosz­czeń wyni­ka­ją­cych ze sto­sunku praw­nego w związku, z któ­rym pozy­skano dane.

W opar­ciu o obo­wią­zu­jące prze­pisy RODO (z uwzględ­nie­niem ogra­ni­czeń tam wska­za­nych), klien­tom nastę­pu­jące prawa zwią­zane z prze­twa­rza­niem danych oso­bo­wych:

  1. prawo wyco­fa­nia zgody na prze­twa­rza­nie danych, co pozo­sta­nie jed­nak bez wpływu na zgod­ność z pra­wem prze­twa­rza­nia, któ­rego doko­nano na pod­sta­wie zgody przed jej cof­nię­ciem;
  2. prawo dostępu do danych oso­bo­wych,
  3. prawo żąda­nia spro­sto­wa­nia danych oso­bo­wych,
  4. prawo żąda­nia usu­nię­cia danych oso­bo­wych,
  5. prawo żąda­nia ogra­ni­cze­nia prze­twa­rza­nia danych oso­bo­wych,
  6. prawo wyra­że­nia sprze­ciwu wobec prze­twa­rza­nia danych ze względu na szcze­gólną sytu­ację,
  7. prawo do prze­no­sze­nia danych oso­bo­wych, tj. prawo otrzy­ma­nia swo­ich danych oso­bo­wych, w ustruk­tu­ry­zo­wa­nym, powszech­nie uży­wa­nym for­ma­cie infor­ma­tycz­nym nada­ją­cym się do odczytu maszy­no­wego.

Aby skorzy­stać z powyż­szych praw, należy skon­tak­to­wać się z Admi­ni­stra­to­rem Danych Oso­bo­wych
w sie­dzi­bie Dom Żeglar­ski Mila Spółka z o. o. lub skorzy­stać z nastę­pu­jących form kon­taktu:

 tel +48 798 140 100, adres e-mail: skle­p@mila.szcze­cin.pl.

Każdy klient ma także prawo wnie­sie­nia skargi do organu nad­zor­czego zaj­mu­ją­cego się ochroną danych oso­bo­wych, tj. Pre­zesa Urzędu Och­rony Danych Oso­bo­wych, ul. Stawki 2, 00-193 War­szawa.